Ficly

Disillusioned Fourth

ที่รักของฉันคือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้
สำหรับมือของคุณไม่มีความคิด
ถ้าเป็นความจริงก็คือความจงรักภักดีหลีกเลี่ยง
ฉันยังคงดิ้นรนที่จะยืน
ในขณะที่ฉันพูดคำจริง
เชื่อถือคุณและสมควร
ฉันจะไม่ไว้วางใจตัวเอง
นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

This story has no comments.