Ficly

Hooby Doobey (Babel Challenge)

O’heermo acklapadoo apesht callmagaran. Foo agglamardardt amish can blookarg glen boffarallacamadork.
“Flen!”
“Carran!”
“Mmhmm, moogarf kalagramooshy araaf!”
“FLARG! Ahhnk’loborkambo len!”
“Fram fram,” Flen meeko korbadoo.

Eman eesh kellabranoran eb tiki wanna, forb deblacka ackack forblem.
“Norb,”
“Flen,”
“Norb – eesh gwawbaran eeno-carpack ando no-heer’mo!”
“Fram fram!”
“Uh huh!”

Eesh corolan nomabeela crem. Eb dackab ro’delbilacab!
“Flen!”
“Eb?”
“What the hell did you just say?”
“huh?”
“I said, what did you just say?”
“Flarg?”
“Flarg?”
“Ando, flarg!!!!!”
“You FLARG!”
“ack – keepdow ackalarab. Kemp!”

Esho-teebado ala-alaroo.

“Flen?”
“uh huh?”
“Hooby Doobey!”
“RANDOOO!!!!!”

View this story's 3 comments.